PSYKOTERAPEUTTI EVELIINA OKSA

Olen integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (Valvira). Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja nuorten (16 - 25 vuotiaat) ja aikuisten (26 - 67 vuotiaat) yksilöpsykoterapioissa. 

 

Psykoterapian lisä- ja täydennyskoulutuksena minulla on SEE FAR CBT ja assosiatiiviset kortit terapeuttisen työn apuvälineenä -koulutus sekä olen tällä hetkellä traumakeskeisen lyhytpsykoterapian 30 op koulutuksessa.  

 

Psykoterapiassa pidän tärkeänä tasavertaisuutta, inhimillisyyttä, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa sovellan tarpeenmukaisesti joko tilan antamista tai osallistavaa ja aktiivista työotetta. 

 

Ennen psykoterapeutiksi valmistumista työskentelin yli 20 vuotta mielenterveyskuntoutuksessa kuntoutusohjaajana, kehittäjänä ja asiantuntijana yksityisellä sektorilla. Asiakaskohderyhmä muodostui psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevista nuorista aikuisista ja aikuisista. Minulla on monipuolinen kokemus sekä yksilöiden että ryhmien, perheiden ja verkostojen kanssa työskentelemisestä mielenterveyspuolelta.


Pohjakoulutukseltani olen sosionomi. Olen myös suorittanut sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon erikoistuen mielenterveyskuntoutukseen. Minulla on lisäksi ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.

 

Ennen psykoterapeuttikoulutusta opiskelin useita eripituisia psykoterapeuttisiin vuorovaikutustaitoihin kohdentuvia lisä- ja täydennyskoulutuksia työurani varrella. Näistä laajimpia ovat olleet psykoterapeuttiset valmiudet erikoistumisopinnot, perheterapeuttiseen viitekehykseen pohjautuva perhetyön koulutus, kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan pohjautuva dialoginen hahmotustapa, sensomotoriseen psykoterapiaan pohjautuva keho-orientoitunut työskentely sekä ratkaisukeskeinen työskentely ja Reteaming-valmennusmenetelmä. Lyhyemmät ovat suuntautuneet muun muassa dialogisuuteen, kriisityöhön ja kognitiivisen psykoterapian sovelluksiin kuten tietoisuustaitoihin ja skeematerapiaan. Koko työurani ajan olen osallistunut eri psykoterapeuttisilla viitekehyksillä toteutettuihin yksilö- ja ryhmätyönohjauksiin.